Szukaj
Close this search box.

Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi, do odbioru z Punktu Stacjonarnego Towarów zamówionych przez Klienta za pomocą Witryny działającej pod adresem www.nieprzelewki.pl

 2. Regulamin określa warunki udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnikowi oraz zasady wydania Towaru Klientowi.

 3. Punkt Stacjonarny, w którym Klient może składać Rezerwacje, prowadzony jest przez NIE PRZELEWKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001031929, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szarych Szeregów 3/11, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361882735, REGON: 525138812, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@nieprzelewki.pl, numer telefonu: +48 516 955 528.

 4. Pełnomocnik działa na rzecz Klienta, jest podmiotem odrębnym od Sprzedawcy i nie zawiera Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 5. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, Pełnomocnik może działać w jego imieniu wyłącznie, jeśli, ukończył on 18 lat.

 6. Pełnomocnik odmówi wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa.

 7. Umowa Sprzedaży Towaru jest zawierana i realizowana wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym.

 8. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest prawidłowe dokonanie przez Klienta Rezerwacji na Towar poprzez Witrynę, podanie wszystkich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i akceptacja niniejszego Regulaminu.

 9. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

§ 2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika, warunki udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnikowi oraz zasady wydania Towaru Klientowi zamówionego poprzez Witrynę.

 2. PUNKT STACJONARNY – stacjonarny punkt sprzedaży usług cateringowych prowadzony przez Sprzedawcę znajdujący się pod adresem: ul. Szarych Szeregów 3/11 w Skierniewicach, w którym można składać Rezerwacje przy użyciu Witryny www.nieprzelewki.pl

 3. TOWAR – prezentowany w Witrynie napój alkoholowy, który można zarezerwować i następnie nabyć w Punkcie Stacjonarnym osobiście lub przez Pełnomocnika, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. SPRZEDAWCA – NIE PRZELEWKI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001031929, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szarych Szeregów 3/11, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361882735, REGON: 525138812, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@nieprzelewki.pl, numer telefonu: +48 516 955 528.

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza dokonać lub dokonuje Rezerwacji Towaru poprzez Witrynę.

 2. PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru z Punktu Stacjonarnego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Witryny, realizowana w Punkcie Stacjonarnym.

 4. WITRYNA – elektroniczna platforma Usługodawcy do składania Rezerwacji, działająca pod adresem www.nieprzelewki.pl

 5. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Punkcie Stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 6. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Witrynie www.nieprzelewki.pl umożliwiający dokonanie Rezerwacji na Towar.

§ 3

WYKONIANIE PEŁNOMOCNICTWA

 1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odebraniu Towaru w Punkcie Stacjonarnym i dostarczeniu go pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Rezerwacji za pośrednictwem Witryny.

 2. Udzielając pełnomocnitwa, Klient akceptuje fakt, że Pełnomocnik będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz że Pełnomocnik ma obowiązek odmówić wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W przypadku takim, Sprzedawca jest uprawiony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru.

 3. Pełnomocnik zobowiązuje się do dostarczenia Towaru przesyłką kurierską lub w inny ustalony z Klientem sposób.

 4. Koszty dostawy Towaru oraz wynagrodzenie Pełnomocnika są ustalane w trakcie procesu dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Formularza Rezerwacji.

 5. Pełnomocnik realizuje dostawę Towaru w terminie do 4 dni roboczych od dnia odebrania na rzecz Klienta Towaru z Punktu Stacjonarnego lub w terminie wybranym przez Klienta.

§ 4

WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA

 1. Wynagrodzenie Pełnomocnika jest ustalane w trakcie procesu dokonywania Rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Formularza Rezerwacji.

 2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. Klient opłaca wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za Towary nabywane w Punkcie Stacjonarnym.

 4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru przekazanego Sprzedawcy wynagrodzenia Pełnomocnika.

§ 5

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo zrezygnować z odbioru Towaru przez Pełnomocnika do momentu wysłania przez Pełnomocnika Towaru do Klienta. W celu odstąpienia od odbioru Towaru przez Pełnomocnika, Klient musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres: kontakt@nieprzelewki.pl

 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Klient może odebrać Towar wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wynagrodzenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikłe między Klientem, a Pełnomocnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu.

 3. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Pełnomocnikiem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,

  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Pełnomocnikiem a Klientem będącym jednocześnie przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.